Talentia-lehden erikoisnumero sosiaalialan korkeakouluopiskelijoille8 Eettiset jännitteet hämmentävät11 Ihminen elämäntilanteessa12 Tee asiantuntijuutesi näkyväksi14 Hyvä CV huomataan18 Hae ammattioikeuksia19 Kohti työelämää22 Ulkomaille24 Potkua opintoihin ja jaksamiseen30 Talentia on liittosi&Lue verkossa Jane&Paulo-näköislehti: Tutustu myös Talentia-lehteen:Ammatillinen profiili vahvistuuValviran Riitta Husso kertoo, mitä opiskelijoiden tulisi tietää ammattihenkilölaista.Harjoittelu sitoi työelämäänAune Ahonen valmistui juuri ammattiin.Omalle alalleHeli Jämsén opiskelee Turun yliopistossa sosiaalityönteki­jäksi.KANNEN KUVA: VESA-MATTI VÄÄRÄ#4#16#20JYRKI KOMULAINENVESA-MATTI VÄÄRÄVEIKKO SOMERPUROSosiaalialan korkea-kouluopiskelijoiden Jane&Paulo-lehden nimen taustalla on tari-na, joka kertoo sosiaali-työn ja sosiaalialan työn juurista ja esikuvista.Lehden nimi kunnioit-taa alan kahta suurta vaikuttajaa ja persoonaa Jane Addamsia ja Paulo Freireä. He muistuttavat sosiaalityön ja sosiaalialan työn juurista, globaalista ja yhteisestä arvopohjasta sekä työn ytimestä, joka ei vuosikymmenten aikana ole muuttunut.Yhdysvaltalainen Addams (1860–1935) oli sosiaali-poliitikko, rauhanliikkeen johtaja ja kansalaisoikeus-aktivisti. Jane Addamsin mukaan sosiaalisten ongel-mien syitä tuli hakea yhteiskunnan rakenteista, ja työlleen hän asetti tavoitteeksi muutoksen aikaan-saamisen ihmisten elinolosuhteissa. Addams sai Nobe lin rauhanpalkinnon vuonna 1931 yhdessä kirjai-lija Nicholas Murray Butlerin kanssa.Lehden nimen toinen osa tulee brasilialaiselta kas-vatusfilosofilta Paulo Freireltä (1921–1997), joka kehitti kasvatusfilosofiansa 1960-luvulla eteläamerikkalaisissa köyhälistön yhteisöissä. Hän kokosi näkemyksensä kasvatuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen välisestä yhteydestä sekä tiedon ja vallan suhteesta kulttiteok-sessaan Sorrettujen pedagogiikka. Freiren kasvatuskäsi-tyksiin sisältyy luottamus ihmisen kykyyn toimia maailman inhimillistämi-seksi. Kasvatuksen avulla ihminen tulee tietoiseksi omasta subjektiluontees-taan ja kyvystään vaikut-taa omaan maailmaansa.KRISTIINA KOSKILUOMA2017actionURI(http://talentia.e-julkaisu.com/2017/janepaulo/): actionURI(http://talentia.e-julkaisu.com/2017/janepaulo/): actionURI(http://talentia-lehti.fi):
< Page 1 | Page 3 >