Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma alkaa tuottaa konk-reettisia työkaluja. Syksyllä aloitettu mallinnustyö on tuonut esiin, kuinka eri tavoin lastensuojelutyö ymmärretään ja miten monia tapoja on toimia alan sisälläkin. Vielä enemmän hajontaa on eri toi-mijoiden käsityksissä toistensa työstä ja mahdollisuuksista auttaa. Toukokuussa ilmestynyt työpaperi ”Lapsikeskeinen suojelu ja per-heen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa” esittelee perhetyön mallinnus-ta. Lähtökohtana on, että yhtä aikaa suojellaan lasta ja tuetaan perhettä. Oleellista on kysyä joka kerran, mitä juuri tämä lapsi tarvitsee, miten häntä parhaiten autetaan ja tuetaan. Sitä on lapsikeskeisyys.Mallinnus ei sinällään ole ohje tai toimintaopas, vaan pyrkii olemaan pohja monitoimijaisen lastensuojelun yhteiselle konsensukselle. Perhetyön mallinnus esittelee yhteisen työn sisällöllisiksi elementeiksi arvioinnin, konkreettisen avun, ohjauksen, läheisten, vertaisten ja yhteisön tuen sekä hoidon. Elementtejä toteu-tetaan monitoimijaisesti yhteiseen asiakassuunnitelmaan perustuen, yhteisesti arvioiden ja yhteensovittavasti johtaen.Maakunnalliset LAPE-agentit tekevät omaa työtään valtakunnallisen kehitys-työn rinnalla. Tahto vaikuttavaan lasten ja nuorten elämän parantamiseen on nyt vahva. Toivotaan, ettei sote-uudistus sekoita hyvää kehitystä.Lastensuojelun ammattilaisten erikoislehti 30 päivää ilmestyy nyt viidettä vuotta ja tarjoaa kattauksen ajankohtaisia artikkeleita lastensuojelutyön kentältä ammattilaisten itsensä ja journalistien kirjoittamana. Keväällä 2018 erikoislehden saavat kaikki ne, jotka ovat toukokuisessa jäsenkyselyssä ilmoittaneet jatkossakin haluavansa lehden tai tekevät siitä tästä päivästä eteenpäin ilmoituksen Talentian jäsensivuilla. Hyviä lukuhetkiä!Kristiina KoskiluomaLapsen kiireeLLinen sijoitus voi kerrallaan kestää korkeintaan 30 päivää. Lehden nimenä 30 päivää herättää monenlaisia ajatuksia. Se kertoo lastensuojelutyön ääritilanteesta. Kun kiireellinen sijoitus tehdään, on lapsella hätä. Lukija voi kysyä, mitä sitä ennen on tapahtunut, onko lapsi ja hänen vanhempansa saanut jo apua ja tukea neuvolassa, päivähoidossa, nuorisotoimessa, koulussa. Onko kotona käynyt perhetyöntekijä, kodinhoitaja tai terveydenhoitaja.Lastensuojelu on laaja kokonaisuus ja lasten suojelussa työskentelee monenlaisia ammattiryhmiä. Laki velvoittaa ammattilaisia sekä viranomaisia ja oikeuttaa meitä kaikkia toimimaan lapsen turvaamiseksi.päätoimittajalta330 päivää 2017
< Page 2 | Page 4 >